ĐÁNH GIÁ TÍNH MINH BẠCH, CÔNG BẰNG, HIỆU QUẢ TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TỈNH NGHỆ AN


NĂM ĐÁNH GIÁ

I. VỀ TÍNH MINH BẠCH 1. Kết luận :
2. Các chỉ số tốt :
3. Các chỉ số bình thường:
4. Các chỉ số cần cải thiện:
II. VỀ TÍNH CÔNG BẰNG 1. Kết luận:
2. Các chỉ số tốt:
3. Các chỉ số bình thường:
4. Các chỉ số cần cải thiện:
III. VỀ TÍNH HIỆU QUẢ 1. Kết luận:
2. Các chỉ số tốt:
3. Các chỉ số bình thường:
4. Các chỉ số cần cải thiện: