Chỉ số 1.3.2 Tỷ lệ hình thức, số lượng công khai dữ liệu về chi trả DVMTR theo kế hoạch