Chỉ số 1.1.5 Tỷ lệ chủ rừng đã thực hiện chi trả bằng tài khoản ngân hàng