Chỉ số 3.2.5 Tỷ lệ số người tham gia tuần tra bảo vệ rừng