Chỉ số 3.2.4 Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng