Chỉ số 3.2.3 Tỷ lệ hộ nghèo được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng