Chỉ số 3.2.2 Tỷ lệ đóng góp của CTDVMTR trong tổng thu nhập của hộ tham gia chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng