Chỉ số 3.1.8 Tỷ lệ đơn vị chủ rừng là tổ chức có sử dụng phần mềm aGeoPFES trong giám sát bảo vệ rừng