Chỉ số 3.1.6 Chất lượng nước tại các điểm quan trắc tại hồ thủy điện (độ đục)

<