Chỉ số 1.1.2 Tỷ lệ phân bổ các khoản mục chi trả so với quy định của chính sách chi trả DVMTR của Quỹ, các chủ rừng và các tổ chức chi trả cấp huyện