Chỉ số 3.1.1 Tỷ lệ diện tích rừng được chi trả trong tổng số diện tích rừng có cung ứng DVMTR