Chỉ số 2.3.2 Tỷ lệ tiền DVMTR chi cho phúc lợi cộng đồng