Chỉ số 2.3.1 Tỷ lệ % tiền chi trả DVMTR đến với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng