Chỉ số 2.1.1 Áp dụng hệ số K áp dụng trong chi trả dịch vụ môi trường rừng