Chỉ số 1.4.2 Tỷ lệ thắc mắc, khiếu nại đã được giải quyết trong năm.