Chỉ số 1.3.4 Tỷ lệ người của đơn vị cung ứng và sử dụng DVMTR được tham gia các lớp tập huấn về CTDVMTR theo kế hoạch