Chỉ số 1.3.3 Tỷ lệ cán bộ của Quỹ tỉnh được tham gia các lớp tập huấn về chi trả dịch vụ môi trường rừng theo kế hoạch