Chỉ số 1.1.1 Tỷ lệ nợ đọng của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng