Productions

ID Tên cơ sở SD DVMTR Giai đoạn Đơn vị tính sản lượng Sản lượng kế hoạch Sản lượng thực tế Đơn giá phải trả DVMTR Tổng số tiền miễn giảm Lý do miễn giảm KH nộp tiền (theo đơn giá cũ) Tổng tiền phải trả DVMTR Tổng số tiền đã trả Số tiền còn phải trả (đồng) Tỷ lệ nợ đọng (%)